Od 1980 - 1989

1980

 • Sprejet je bil sklep, da se po zakonu 10 % lovnih vod nameni za varstveno zaščito rib. Tako ima Sava varstveno zaščiten revir od konca Šmarčne do izliva Črnega potoka, Sopota pa ima varstveni revir od Rovanove žage do Celestina v Zagradu.
 • Število ribolovnih dni članstva za Savo se zniža iz 60 ribolovnih dni na 40 ribolovnih dni letno.
 • RD ponovno išče možnost za pridobitev poslovnih prostorov, ker jih sedaj nima in ima arhiv vskladiščen na »VPD«-ju.

1981

 • Pojavi se nova ideja o gradnji ribnika v Brunškem potoku nad žago na Hotemežu.

1982

 • Izvršilni odbor RD sprejme sklep, da se gre v pripravo vsega potrebnega za gradnjo ribnika v Brunškem potoku nad žago na Hotemežu.

1983

 • RD podpiše pogodbo za najem dveh poslovnih prostorov v »Kori« in vanje preseli vso opremo in arhiv iz prostorov vrtnarije na VPD-ju.

1984

 • Na seji IO RD Radeče je bila določena tri članska komisija v sestavi Podlesnik Maks, Potočnik Drago in Mervič Vlado, ki bo sodelovala ob načrtovanju in gradnji HE Vrhovo. Zadolži se tudi Posavsko – Zasavsko odškodninsko komisijo, da mora le ta pripraviti opozorilni dokument, kaj prinaša bodoča HE Vrhovo glede na onesnaženost Save.

1985

 • S pridobivanjem zemljišča za ribnik nad žago na Hotemežu je bila RD neuspešna, ker dosedanje lastništvo med dediči ni urejeno. Tako RD odstopa od ideje za ribnik na tej lokaciji.
  • Tudi poizkusi, da pridobimo zemljišče v podaljšku obstoječega ribnika v Račici in ga tako precej povečamo, niso bili uspešni.
  • Sprejet je bil sklep IO RD Radeče, da se preveri možnost gradnje ribiškega doma na Hotemežu, kjer pri »Čotu« obstoja stara hiša in gospodarsko poslopje, kar bi lahko ribiči tudi dobili v brezplačen prenos.

1986

 • 10.11.1986 je RD dobila pogodbo Izvršnega sveta SO Laško, o brezplačnem prenosu pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine, ki se nanaša na zemljišče treh parcel v površini 1.227 m2 in stare stanovanjske stavbe z hišno številko Hotemež 30 (To staro stavbo so nato ribiči poimenovali kot stari ribiški dom), ter kombiniranega gospodarskega poslopja hlev – kozolec.
  Prvič se je na skupščini RD obravnavala predstoječa gradnja HE Vrhovo.

1987

 • Spomladi se je izvršil posek lesa ob Savi na Hotemežu pod starim ribiškim domom v dolžini cca 400 m, v lastni režiji članstva RD. Les je bil odprodan Gozdnem gospodarstvu, pridobljen denar pa je bil namenjen za gradnjo novega ribiškega doma, oziroma v tem času za plačila potrebne dokumentacije.
 • Izkopane so bile sonde za raziskavo tal pred izdelavo projekta za nov ribiški dom.
 • Selitev vse opreme in arhiva RD iz ribiške sobe v »Kori«, v staro zgradbo ribiškega doma na Hotemežu.

1988

 • RD pridobi lokacijsko dovoljenje za gradnjo novega ribiškega doma od SO Laško – Oddelka za družbeno planiranje.
 • RD pridobi kompleten projekt za nov ribiški dom od IBT Trbovlje.
 • 30.6.1988 je bil na redni letni skupščini RD Radeče sprejet sklep, da se prične z gradnjo ribiškega doma.
 • Pobratenje RD Radeče z Klubom koroških ribičev iz Borovelj v sosednji Avstriji.

17.10.1988 je RD pridobila potrdilo o priglasitvi del za preureditev kmetijskega objekta v ribiški dom, skladno s predloženo tehnično dokumentacijo IBT Trbovlje, ki vsebovala tudi poročilo o geološki sestavi tal, ki jo je opravil Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana ter vsa potrebna številna soglasja.

zg1980_1

25.9. 1988 Pobratenje RD Radeče s Klubom koroških ribičev iz Borovelj v sosednji Avstriji.

1989

 • Pričele so se akcije rušenja starega gospodarskega poslopja (kozolca in hlevov) pri starem ribiškem domu, kot priprave na začetek nadomestne gradnje novega ribiškega doma.
 • Novi ribiški dom se je v tem letu zgradil vključno do srednje plošče. Obe spodnji garaži pa sta se tudi že zaprli z okni in vrati.
 • V zvezi gradnje novega ribiškega doma in rušenja starih objektov je bilo v tem letu opravljeno 971 prostovoljnih delovnih ur članstva.
 
Posavski ribji krog

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo

Po-Savski rečni turizem

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo